Noordbarge! groen, mooi & veilig

Het oudste esdorp van Drenthe (en misschien wel Nederland)

Vergaderingen

klik hier voor het jaarverlsag 2017 – 2018

 

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordbarge op 17 november 2017: Belangrijkste zaken:

De vergadering werd zoals vanouds gehouden in het Terra College en werd bijgewoond door ongeveer 40 dorpsbewoners.

Het verslag van de vorige jaarvergadering op 18 november 2016 werd met enkele kleine wijzigingen goedgekeurd. Goedgekeurd werden ook het jaarverslag en het financieel jaarverslag. De kascommissie oordeelde positief over de financiële rapportage.

Tot bestuursleden werden gekozen Erna de Jonge, Lagon Latour en Sikko Boelema en als bestuurslid werd herkozen Janneke Luikens. Het voltallige bestuur bestaat nu uit negen personen.

Onder de naam Jong Actief is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van de inrichting van een speelgelegenheid voor jong en oud op een nog nader te bepalen locatie. De voorzitter heeft een concept projectplan opgesteld. Er is voldoende geld in kas om zoiets, eventueel gesteund door fondsen van derden, te realiseren.

Er wordt kort uitleg gegeven namens de carbid commissie en de Stoetbakken commissie.

De organisatoren van de maandelijkse Oud Papier Actie, Geesje Ziengs en Haye Witteveen, krijgen elk een bos bloemen voor hun inspanningen.

In de rondvraag worden enkele vragen gesteld over verkeerssituaties, en zandbulten en gaten in de weg die er niet horen De voorzitter zegt toe dit onder de aandacht van de gemeente te brengen, maar wijst erop dat iedereen dat zelf ook kan doen en dat er door de gemeente meestal snel op wordt gereageerd.

In de pauze is er volop gelegenheid een drankje en een hapje te nuttigen. Daarbij ontstaan er gesprekken tussen Noordbargers onderling waarbij herinneringen worden opgehaald, vriendschappen bestendigd en dit alles in een genoeglijke sfeer.

Na de pauze vertelt Klaas van der Meulen, sinds een jaar lid van het bestuur van PBNB, over enkele overlegsituaties met B&W en ambtenaren en over een platformbijeenkomst met als onderwerp zwerfvuil, het nieuwe zwembad en de energietransitie in de gemeente.

Voor vanavond werden alle politieke partijen die actief zijn in de gemeenteraad uitgenodigd om te reageren op acht ingediende stellingen, over zaken die belangrijk zijn voor de Noordbargers, maar de gemeentelijke politici waren vanavond verhinderd. De stellingen werden nu per tafel besproken en er werd door de aanwezigen een rangorde aangegeven.

Hieronder de stellingen in volgorde van de rangorde:

3 Noordbarge verkeersluw maken, door het weren van doorgaand verkeer, maar een goede toegankelijkheid voor Noordbargers, bezoekers en clientèle van bedrijven en instellingen! 36 p

8 Concreet: Langs de westelijke zijde van de Hondsrugweg ligt een fiets- en voetpad. Alleen het voetpad stopt bij de kruising Ermerweg / Hondsrugweg. Als wandelaar moet je als je richting het zuiden loopt verder over het fietspad, wat lastig is met het soms drukke fietsverkeer. Wens: Trek het voetpad door tot aan Hotel ten Cate of zelfs tot de wijk Bargeres. 32 p

4 Het typische kleinschalige karakter behouden door respect voor het verleden en mogelijkheden bieden voor dorpsactiviteiten! 30 p

7 Overleg over een nieuwe bestemming van vrijkomende panden en percelen en een invulling vinden die past bij alle huidige aspecten van Noordbarge. 29 p

5 Noordbarge veilig houden door adequaat optreden van instanties bij diefstal, vandalisme, aantreffen van daklozen.  27 p

2 Geen overlast van windmolens bij de N34 en transparant overleg met alle betrokkenen! 23 p

1 Het ’netjes’ houden wat de straten en het groen betreft; van de gemeente Emmen verwachten we budget voor onderhoud! Pro-actief, zodat niet pas na ons ‘piepen’ actie wordt ondernomen.              21 p

6 Noordbarge heeft altijd nieuwe bewoners ontvangen. Noordbarge wil gastvrij zijn voor nieuwe inwoners. 18 p

Samenvattend: de jaarvergadering vindt voor Noordbarge belangrijk: verkeersluwheid / voetpad / kleinschaligheid / bestemmingsoverleg / veiligheid / windmolenoverlast / nette straten en groen / gastvrijheid.

Het bestuur heeft toegezegd de uitkomst van deze discussie door te geven aan de politieke partijen in de gemeenteraad van Emmen.

Na deze gesprekken gingen alle bezoekers weer huiswaarts.