Voortgang Beslissing over Windmolens bij de N34

Rond de jaarwisseling zijn er vele zienswijzen ingediend bij de gemeente tegen het voorstel van B&W aan de gemeenteraad om de bouw van windmolens bij de N34 door te laten gaan. Daarbij ook veel bezwaren van Noordbargers en bewoners van de andere dorpen en wijken dichtbij de komende windmolens. De zienswijzen variëren van bezwaren tegen het bouwen van windmolens op deze plaats tot wensen om meer inspraak bij de plaatsing. Ook het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft via een zienswijze bezwaar aangetekend tegen de plannen. Via deze link zijn al deze zienswijzen in te zien.

Het vervolgtraject voor zover ons bekend:  
Ingediende zienswijzen moeten door de wethouder worden beantwoord en openbaar gemaakt in een Nota van Beantwoording.
De zienswijzen en deze nota worden vervolgens in de Raadscommissievergadering Wonen en Ruimte besproken door de wethouder en de raadsleden of hun vertegenwoordigers. In deze vergadering kan ook worden ingesproken.
Uiteindelijk wordt een besluit genomen in de vergadering van de voltallige gemeenteraad.

Het is ons nog niet bekend wanneer dit onderwerp in deze vergaderingen aan de orde komt. 
De Raadscommissie Wonen en Ruimte vergadert weer op 11 maart en 8 april.
In de voltallige gemeenteraad zou het op zijn vroegst op 25 april aan de orde kunnen komen.
Te zijner tijd moet dit te vinden zijn op de site van de gemeente: Vergaderingen Emmen – iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge