Voorontwerpbestemmingsplan Emmen, Noordbarge, locatie voormalig Terracollege

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft dit voorontwerp voor het bestemmingsplan ter inzage ontvangen van de Gemeente Emmen, en wil dat graag delen met de leden.

Het plan biedt het kader voor de nieuwbouw van 12 vrijstaande woningen op het terrein van het voormalige Terracollege. Dit bestemmingsplan legt de stedenbouwkundige opzet vast. Aanvullende beeldkwaliteitscriteria worden ook nog vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan voor deze locatie. Aan dat beeldkwaliteitsplan wordt momenteel de laatste hand gelegd. Bij de volgende fase in de ruimtelijke procedure (ontwerpbestemmingsplan) zullen deze plannen tegelijkertijd ter inzage worden gelegd. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te bekijken via de website ruimtelijkeplannen.nl via deze link:  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0114.2020035-B201, of op die site te vinden via IMRO-nummer NL.IMRO.0114.2020035-B201. 

In deze voorbereidende fase van het bestemmingsplan, vraagt de gemeente gericht advies aan de provincie Drenthe, het waterschap en de Erkende Overlegpartners (in dit geval Plaatselijk Belang Noordbarge). In de volgende, meer formele inspraakronde, wordt het ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage gelegd en kunnen ook alle inwoners van de gemeente Emmen (afzonderlijk) reageren. 

Als u nu al commentaren heeft kunt u dit doorgeven aan het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge, bij voorkeur via email adres plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com.

Het bestuur van PBNB.