Verslag Jaarvergadering PBNB 2021

Van de secretaris

Verslag Jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordbarge op 12 november 2021.

Opening 
Deze jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordbarge wordt weer gehouden in het Terra College, in het ruim een jaar geleden geopende gebouw aan de Huizingsbrinkweg. In verband met de door de overheid bepaalde Coronamaatregelen is aan de Noordbargers gevraagd alleen te komen met een geldig Corona Toegangs Bewijs. De meeste bezoekers komen dan ook al binnen met hun telefoon of een print van dit CTB vooruitgestoken. De hal is zeer ruimen we kunnen er dan ook op ruime afstand van elkaar vergaderen. Er zijn ongeveer 30 leden aanwezig op deze vergadering, waaronder 7 van de 8 bestuursleden.  15 leden hebben zich afgemeld. De andere circa 950 inwoners van Noordbarge zijn er ook niet. Die missen de koffie en thee die vóór de vergadering geschonken wordt. 

Even na half acht opent voorzitter Onno te Nuyl de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder enkele nieuwe Noordbargers. Hij spreekt zijn blijdschap uit over de mooie nieuwe vergaderruimte in het Terra College en is blij dat we hier weer mogen vergaderen. Onno legt wat praktische zaken uit over het alarm en waar de toiletten zijn. Hij stelt de bestuursleden voor en noemt de namen van degenen die zich hebben afgemeld.

We spreken af de rondgestuurde agenda te volgen. Het bestuur heeft geprobeerd sprekers te ronselen over de nieuwe Stadsboerderij ’t Nije Hoff en over de nieuwbouwplannen op het voormalige Terra terrein, maar geen van beiden is gelukt. Wel zijn er wat foto’s van de plannen voor het Terra terrein.

Verslagen
Het verslag van de vorige jaarvergadering, de digitale vergadering van 13 november 2020, komt aan de orde. De aanwezigen hebben geen commentaar, dus het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ook het verslag van de secretaris over het verenigingsjaar dat loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 wordt besproken. De secretaris merkt op dat bij het stukje over de website een naam van een redactielid mist, en wel die van Henk Jeurink,  die namens de Historische Commissie aan de redactie meedoet. De secretaris biedt hiervoor zijn excuus aan en vervolgens wordt het jaarverslag goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

Financiën
Over het financieel jaarverslag opgesteld door de penningmeester konden vóór de vergadering vragen worden gesteld, maar dat is niet gebeurd.  Op de vergadering wordt nog wel opgemerkt, dat het mooi is dat het financieel goed gaat met de vereniging, maar dat het te hopen is dat er volgend jaar meer activiteiten zijn waaraan we geld kunnen uitgeven. De voorzitter vraagt de aanwezigen om suggesties. De enige suggestie die opkomt is het plaatsen van flitspalen,  maar de voorzitter zegt dat dat een taak is van de overheid.

Henk Zwols meldt, ook namens mede-kascommissie-lid Sytske Luchjenbroers,  dat de kascommissie de boeken bij de penningmeester heeft ingezien en de kas heeft gecontroleerd. Er zijn daarbij geen onjuistheden gevonden. Het financieel verslag wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester. De penningmeester wordt decharge verleend. De kascommissie wordt bedankt. Daniel Latour biedt zich spontaan aan om volgend jaar samen met Henk Zwols de kascommissie te vormen.   

Bestuurssamenstelling
Dit jaar is Sisca Boonstra aan het eind van haar zesjarige benoemingsperiode. Ze stelt zich herkiesbaar, waarop de vergadering haar met applaus herbenoemt. 

Klaas van der Meulen is in de zomer verhuisd, waardoor er een vacature is ontstaan.  De statuten vragen een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal leden. Na een oproep heeft Geert Koffeman zich kandidaat gesteld. Ook hij wordt met applaus benoemd. 

Voorzitter Onno meldt nog dat hij zijn achttiende jaar als voorzitter ingaat, maar dat hij Thea heeft beloofd dat hij zich na dit jaar niet herkiesbaar stelt. Er moet dus gezocht worden binnen of buiten het bestuur naar een nieuwe kandidaat-voorzitter, die de voorzittershamer over een jaar kan overnemen.

Pauze
In de pauze is er nog koffie en thee, maar ook andere versnaperingen vinden gretig aftrek. Er is natuurlijk ook volop gelegenheid om bij te praten als Noordbargers onder elkaar.

Vragen aan het bestuur
Vóór de vergadering konden leden vragen stellen aan het bestuur. De vragenstellers hebben al een antwoord gekregen, maar de voorzitter vat op de vergadering de belangrijkste zaken samen:

 • Een inwoner heeft doorgegeven aan de gemeente dat er een straatnaambord mist en adviseert iedereen die een straatnaambord mist dit vooral door te geven aan de gemeente, via telefoon 140591 of e-mail gemeente@emmen.nl
 • Een Noordbarger vraagt of we bij de eigenaar van het voormalig HAKA pand kunnen aandringen dit perceel zo snel mogelijk in ontwikkeling te brengen, in verband met de veiligheidsrisico’s, ongedierte en verpaupering van de omgeving. De voorzitter belooft dit nog eens onder de aandacht van de gemeente en de project ontwikkelaar te brengen. Een aanwezige suggereert dat we onze instemming met het bestemmingsplan voor het Terra terrein met dezelfde project ontwikkelaar kunnen gebruiken om hier druk op te zetten. 
 • De zorg over de slechte staat van de Baxhoekweg, als gevolg van het zware vrachtverkeer, dat hier in het verleden langskwam voor de HAKA,  zal worden doorgegeven aan de gemeente. Een aantal aanwezigen vindt deze zorg wat overdreven.
 • Een ander vindt dat men zich slecht houdt aan de maximum snelheid van 30 km/u die in heel Noordbarge geldt. De voorzitter  reageert dat het bestuur dit blijft opbrengen in de contacten met gemeente en politie, dat er al heel wat maatregelen zijn genomen, maar dat het wel nooit geheel opgelost gaat worden. Een aanwezige vertelt uit een gesprek met Veilig Verkeer Nederland, dat die vinden dat de gemeente weinig doet en de politie nauwelijks handhaaft. De gemeente heeft rond de Ermerweg de suggestie gedaan om via het bestuur van Plaatselijk Belang een soort smileys te regelen. 
 • Een voorstel om ouderen in Noordbarge jaarlijks een tas met lekkers te geven, zoals ook in Westenesch gebeurt, wordt niet overgenomen door het bestuur. De meeste aanwezigen vinden het ook niet nodig.

Wat verder ter Tafel komt en Rondvraag
De volgende zaken worden nog opgebracht:

 • Een nieuwe inwoner zoekt nog naar het boek over Noordbarge. Er wordt spontaan een exemplaar aangeboden.
 • Terra scholieren met tractoren rijden de Brink kapot. Ze mogen niet op de parkeerplaats bij de school komen, maar over de Brink heeft de school niets te zeggen. In contacten met het Terra zal het bestuur dit noemen.
 • Er wordt waardering uitgesproken over de wandeling door Noordbarge, langs onze oudheden, die door de Historische Commissie is gemaakt en te vinden is op de website.
 • Er wordt “gedeald” in de buurt van ten Cate. Ook Achter het Kanaal en de parkeerplaats in het Noordbargerbos worden genoemd. Iemand suggereert dat het helpt als iemand er foto’s gaat maken, maar  geen van de aanwezigen is van plan dat te doen.
 • De voorzitter wijst nog op de activiteiten van de gezelligheidscommissie, te vinden op de achterkant van de uitnodiging voor de jaarvergadering.
 • Op zondagmiddag 2 januari 2022 is de Nieuwjaarsborrel gepland bij Ten Cate (van 3 tot 5 uur ’s middags).
 • Het doorgaan van het Carbidschieten is nog afhankelijk van de coronaregels, maar zal als het kan rond de middag beginnen op Oudejaarsdag, 31 december. 

Sluiting
Even na negen uur sluit de voorzitter het formele deel van de vergadering. Hij dankt allen voor de aanwezigheid en wenst iedereen alvast wel thuis. Maar hij nodigt iedereen uit om eerst onder het genot van een hapje en een drankje nog even te blijven napraten. Dat gebeurt dan ook.