Verslag Jaarvergadering PBNB 2018

Van de secretaris

Verslag Jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordbarge op 16 november 2018.

Evenals voorgaande vergaderingen wordt deze jaarvergadering gehouden in het Terra Collega aan de Huizingsbrinkweg in Emmen. Om even na half acht kan voorzitter Onno te Nuyl circa 60 aanwezigen welkom heten. Ze tekenen allen de presentielijst. Naast Onno zitten zeven andere bestuursleden achter de tafel, te weten Erna de Jonge, Lagon Latour, Evelien van Eken (penningmeester), Sisca Boonstra, Klaas van der Meulen, Elgar Feddema en Sikko Boelema (secretaris). Bestuurslid Janneke Luikens kan niet aanwezig zijn en heeft zich afgemeld, evenals zeven andere leden van Plaatselijk Belang. Alle bestuursleden worden door de voorzitter voorgesteld.

Na het welkom legt Onno uit dat deze vergadering bestaat uit een huishoudelijk deel voor de pauze, en na de pauze een informatief deel met uitleg over de plannen voor nieuwbouw van het Terra College, en over het project JA, Jongeren Actief, voor speeltoestellen op twee brinken in ons dorp. Als gevolg van de nieuwbouwplannen van het Terra zal dit waarschijnlijk de laatste jaarvergadering zijn in de ruimte waar we nu vergaderen.

Het jaarverslag van Plaatselijk Belang Noordbarge van het verenigingsjaar oktober 2017 tot en met september 2018, en het verslag van de vorige jaarvergadering op 17 november 2017,  zijn deze keer gepubliceerd op de website. Ze worden goedgekeurd door de aanwezigen. Uit de zaal wordt opgemerkt dat het jammer is dat de Noaberproat en het Stoetbakkenboekje niet meer rondgebracht worden, dat sommige leden dit missen, en dat niet iedereen toegang tot internet heeft. De voorzitter antwoordt dat deze boekjes niet terug zullen komen, maar dat de agenda ook in de toekomst per post rondgebracht zal worden. Onno zegt toe dat er in de toekomst bij vermeld gaat worden waar verslagen eventueel opgevraagd kunnen worden.

Bestuurslid Klaas van der Meulen vertelt iets over de website www.noordbarge.nl , aan de hand van de kaart die in de zomer huis aan huis is rondgebracht. Klaas vertelt wie de redactie vormen. De redactie publiceert ongeveer elke week nieuws, waarvan door Klaas enkele voorbeelden worden genoemd. Er is nog steeds behoefte aan nieuwe redactieleden om het team te vergroten. Zowel schrijvende als fotograferende Noordbargers, maar zeker ook mensen die allebei kunnen, zijn welkom om toe te treden tot de redactie.

De financiële resultaten van het afgelopen boekjaar zijn te zien in het overzicht dat op tafel ligt. Vanuit het bestuur wordt toegelicht dat het totale saldo is toegenomen met circa € 30.000,-, doordat de gemeente haar jaarlijkse bijdrage voor drie jaar heeft gestort, maar dat ongeveer ditzelfde bedrag is bestemd voor het project JA, waar later op de vergadering meer over zal worden verteld. De Oud Papier Actie heeft meer kilo’s papier opgehaald dan vorig jaar, maar door de gedaalde papierprijs heeft dit tot minder opbrengst geleid. Op een vraag uit de zaal over een aanvullend bedrag van de gemeente of een minimumgarantieprijs, antwoordt de voorzitter dat het aangegeven bedrag dat is wat we van AREA krijgen. Een van de aanwezigen vraagt waar de ruim € 10.000,-  aan uitgaven naar toe zijn gegaan. De voorzitter antwoordt dat dit aan de bekende activiteiten zoals carbidschieten, neuties schiet’n, nieuwjaarsvisite, fietstocht, enzovoort, is besteed. Op een vraag uit de zaal om meer specificatie antwoordt de voorzitter dat dit geen gewoonte is. Een aanwezige die vraagt naar tegen elkaar wegvallende bedragen tussen de bank- en spaarrekeningen, krijgt als antwoord dat dit transacties tussen de rekeningen zijn.

De kascommissie, bestaande uit Mieke Katoen en Geert Koffeman, rapporteert dat ze de financiële administratie in goede orde heeft bevonden. De kascommissie wordt bedankt en de penningmeester en het bestuur worden decharge verleend door de vergadering. Ab ter Meulen neemt in de kascommissie de plaats over van Geert Koffeman.

Van het bestuur van 9 personen is niemand aftredend. Er zijn daarom geen bestuursverkiezingen nodig en het bestuur gaat in dezelfde samenstelling door.

Namens de Stoetbakkencommissie vertelt Gerrit Kiers dat het Stoetbakken in 2019 op 14 en 15 juni zal plaatsvinden. De nadruk zal liggen op lifemuziek, kinderspelen en gezelligheid. Het thema zal zijn: Hollands. Er worden nog vrijwilligers gezocht om te helpen, vooral bij de spelattracties voor de jeugd. Dit jaar was de opbrengst uit de oud-ijzerinzameling circa € 1100,-. Dat is voldoende reden om op de laatste zaterdag van maart 2019 weer een ijzerinzameling te houden.  Het broodbakken begint in de toekomst niet meer om half vijf ’s ochtends, maar en uur later. De verkoop stopt een uur eerder in de middag. Het bestuur van Plaatselijk Belang organiseert het ontbijt en Gerrit vraagt daarbij in het vervolg ook brood uit de oven te gebruiken.

Namens de carbidcommissie wordt verteld dat ook dit jaar op Oudejaarsdag weer carbid geschoten wordt op de Brink. Het bestuur heeft daarvoor een subsidie beschikbaar gesteld.

De voorzitter bedankt een aantal mensen die een belangrijke rol spelen bij de Oud Papier Actie en geeft hen hiervoor een bos bloemen.

In de rondvraag wordt gevraagd of het bestuur iets kan doen aan een stuk pas ingezaaide berm aan de Ermerweg, waar mensen steeds doorheen rijden. De voorzitter antwoordt dat de melder het best rechtstreeks met de eigenaar kan overleggen over herstel en het plaatsen van paaltjes. Een van de aanwezigen biedt spontaan aan dit met de eigenaar samen op te pakken.

Andere aanwezigen noemden de slechte staat van de brugleuning, en van de bestrating in de Noordbargerstraat, en vragen het bestuur contact met de gemeente op te nemen. De voorzitter legt uit dat dergelijke zaken door iedereen gemeld kunnen worden, digitaal bij de gemeente. Pas als dat geen resultaat heeft wil het bestuur dit graag weten en zal het contact opnemen met de gemeente.

Ook wordt gevraagd of het bestuur nieuw ingekomenen actief kan benaderen, zoals dat vroeger gebeurde. De voorzitter noemde de praktische beperkingen van het bestuur (“we weten niet alles”) als reden om dit niet weer te starten.

Uit de zaal komen complimenten voor het nieuwe logo van Plaatselijk Belang Noordbarge. De voorzitter legt uit dat dit is ontworpen door een inwoner, Jan van der Voo.

Na de pauze heet voorzitter Onno te Nuyl ook ongeveer twintig bewoners van Bargeres, die dichtbij het Terra College wonen, welkom. Zij komen voor de informatie over de nieuwbouwplannen van het Terra.

Van het Terra College zijn aanwezig een aantal directieleden en vertegenwoordigers van de aannemer, Wind Design & Build.  Locatiedirecteur Henk Reuvers zegt dat de gebouwen van het Terra in Noordbarge na 40 jaar aan vervanging toe zijn. In een lange zoektocht zijn diverse locaties in overweging genomen , maar besloten is om nu toch in Noordbarge te blijven, en wel geconcentreerd op de locatie aan de Huizingsbrinkweg.  Het nieuwe gebouw moet passen in Noordbarge, met brinken, steen en groen. Volgens regiodirecteur Erna Daling wordt het gebouw van beperkte omvang en beperkt in hoogte. Dat past ook bij de krimp in leerlingenaantallen.

Architect Sjoerd Betten van Wind legt uit dat in maart 2019 zal worden begonnen met de sloop. De VMBO-leerlingen gaan dan tijdelijk van de Huizingsbrinkweg naar de locatie aan de Noordbargerstraat, terwijl de MBO’ers van de Noordbargerstraat naar een locatie aan de Nieuw Amsterdamsestraat gaan. In de zomer van 2020 gaan VMBO en MBO naar het nieuwe gebouw dat aan de Huizingsbrinkweg komt. Voor het terrein van het huidige MBO aan de Noordbargerstraat wordt een verkoopproces gestart. De aannemer is Wind Build & Design uit Drachten maar bij de uitvoering zijn betrokken bouwbedrijf Brands en installatiebedrijf Niemeijer, allebei uit Emmen.

De architect laat een aantal plaatjes van het nieuwe gebouw zien: het wordt groen, ruimtelijk, laag aan de voorkant, twee verdiepingen aan de achterkant, met een groen sedumdak. Het gebouw wordt uitgevoerd in metselwerk en in hout, dus passend in Noordbarge. Het wordt een circulair ontwerp en energieneutraal.

Vervolgens leidt Klaas van der Meulen het project JA in: JA staat voor Jong en Actief, en omhelst een aantal speeltoestellen voor jong en oud die zullen worden geplaatst op twee brinken, namelijk die bij het monument en de jeu-de-boules-baan, en die waar de stoetbakoven staat. Hierna stelt Klaas voor: Anjo Geertsema van de gemeente Emmen en Hermen van Dijk van de leverancier, de firma Van Ee uit Kootwijkerbroek.

Anjo Geertsema is adviseur Openbaar Groen en Speelvoorzieningen bij de gemeente. Hij adviseert, maar uiteindelijk bepalen de wijken en de inwoners wat er gebeurt. Hij zegt dat er heel goed samengewerkt wordt met het projectteam JA in Noordbarge, en dat dit een voorbeeld is voor andere wijken.

Hermen van Dijk laat plaatjes zien van de gepland toestellen: ze worden van natuurlijk materiaal, geïntegreerd in de omgeving, en geschikt voor jong en oud.

Na deze toelichtingen gaan de vertegenwoordigers van Terra naar de ene kant en die van JA naar de andere kant van de zaal. De tekeningen kunnen beter bekeken worden en er kunnen vragen gesteld worden. Daar wordt intensief gebruik van gemaakt. Na ongeveer een half uur komen we weer bij elkaar voor de afsluiting en is er nog gelegenheid vragen te stellen over beide projecten. Het volgende komt aan de orde:

  • Wat is de planning van de speeltoestellen? De bedoeling is dat ze voor mei 2019 te gebruiken zijn.
  • Staan ze al op de website? De speeltoestellen zijn al te zien op de website en de plannen van het Terra komen er over een paar dagen op als de leerlingen en de ouders ook geïnformeerd zijn.
  • Wie doet het onderhoud en het schoonmaken van de speeltoestellen? De gemeente zegt dat hulp van bewoners nodig is voor het schoonmaken en voor het melden van eventuele schade aan de toestellen. Bart Krol biedt aan om dagelijks de speelveldjes vrij te houden van hondenpoep.
  • Voor welke leeftijden zijn de toestellen? Bewoners van alle leeftijden moeten er kunnen spelen.
  • Komt er een maquette van de nieuwe school? De architect zou het graag willen maar belooft nog een keer met het definitieve ontwerp te komen.
  • Hoe gaat het bouwverkeer bij de school? Hier komt een plan voor.
  • Is er een visie op het verkeer door Noordbarge naar het Terra als straks alles op een locatie is geconcentreerd? Hierover wil het Terra in overleg met de gemeente en met Plaatselijk Belang.

De vragenronde eindigt om tien uur. Nadat Onno nog even in het zonnetje wordt gezet voor het feit dat hij al veertien jaar voorzitter is van Plaatselijk Belang Noordbarge, sluit Onno de vergadering. Hij nodigt iedereen nog uit voor een hapje en een drankje en wenst iedereen daarna wel thuis.

Sikko Boelema, secretaris Plaatselijk Belang Noordbarge

7 december 2018