Verslag Digitale Jaarvergadering PBNB 2020

Verslag Digitale Jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordbarge op 13 november 2020

Opening
In verband met de Coronamaatregelen wordt deze jaarvergadering gehouden via Zoom. Aanwezig zijn alle negen bestuursleden en elf andere leden van Plaatselijk Belang Noordbarge.

Enkele minuten na acht uur opent voorzitter Onno te Nuyl de vergadering en heet de deelnemers hartelijk welkom.

Verslagen
Het verslag van de vorige jaarvergadering, van 15 november 2019 komt aan de orde. De aanwezigen hebben geen commentaar, dus het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ook het verslag van de secretaris over het verenigingsjaar dat loopt van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 wordt zonder opmerkingen vastgesteld, met dank aan de secretaris.

Financiën
Over het financieel jaarverslag opgesteld door de penningmeester zijn vóór de vergadering geen vragen gesteld.  De kascommissie, bestaande uit Sytske Luchjenbroers en Ab ter Meulen, heeft de boeken bij de penningmeester ingezien en de kas gecontroleerd en heeft geen onjuistheden gevonden. Het financieel verslag wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester en de penningmeester wordt decharge verleend. De kascommissie wordt bedankt. Het volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Sytske Luchjenbroers en Henk Zwols.  

Bestuurssamenstelling
Over de bestuurssamenstelling meldt de voorzitter dat er dit jaar geen bestuursleden aan de beurt zijn voor periodiek aftreden, en geen van de bestuursleden om een andere reden wil aftreden. Er zijn dus geen bestuursverkiezingen nodig en het bestuur gaat in het komende jaar in dezelfde samenstelling door. Onno meldt dat er over een jaar wel één of meer bestuursleden aftredend zijn , en dat hij zelf aftreedt en niet herkiesbaar is in 2022.

Vragen aan het bestuur
Vóór de vergadering konden leden vragen stellen aan het bestuur. De vragenstellers hebben al een antwoord gekregen, maar de voorzitter vat op de vergadering de belangrijkste zaken samen:

  • Verkeerssituatie Ermerweg: Er zijn (de laatste maanden) diverse klachten binnengekomen over te hoge snelheden en geen voorrang geven aan verkeer van rechts op de gereconstrueerde Ermerweg. Het bestuur heeft eerder ook bij de gemeente aangedrongen op maatregelen. De gemeente heeft geantwoord dat uit metingen blijkt dat het aantal verkeersbewegingen flink is gedaald ten opzichte van de oude situatie. Ook meet de gemeente een gemiddelde snelheid van 37 km/uur.  Dus lang niet iedereen houdt zich aan de regels, maar ten opzichte van de oude situatie is dit een grote verbetering. Dit is ook niet slechter dan bij andere 30 km zones. De gemeente blijft het monitoren, maar gaat nu verder geen maatregelen nemen. Het bestuur blijft dit volgen.
  • Verdwenen klinkerpad langs de Ermerweg: Bij de aanleg van het fietspad aan de andere kant van de weg is dit pad om nogal formele redenen verdwenen, ondanks pogingen om dit tegen te houden van de voorzitter.
  • De putdeksels in het nieuw aangelegde fietspad langs de Ermerweg liggen lager dan de bestrating: Dit is om rekening te houden met het verwachte zakken van de bestrating.
  • Onvolledig grasmaaien op de hoek Zuideind/Huizingsbrinkweg: omdat de EMCO dit niet altijd goed doet nemen de bewoners dit vaak mee.  De vragensteller wordt geadviseerd te overleggen met de andere bewoners.
  • Overzicht met afspraken binnen Noordbarge, zoals over grasmaaien op zondag: volgens het bestuur is er niet zo’n lijst. Het bestuur zal ook niet voorstellen afspraken te maken over het grasmaaien op zondag. In het verleden heeft dit tot heftige reacties van voor en tegenstanders geleid.
  • Regels voor Sint Maarten tijdens de Covid pandemie: Het bestuur stelt daar geen regels voor op en verwijst naar de regels op de website van de gemeente.

Mededelingen
De voorzitter deelt nog mee dat in verband met Corona alle activiteiten voor de komende maanden zijn afgelast. De Oud Papieractie gaat wel door, waarbij de ophalers zich aan de Corona regels houden. 

Op een vraag antwoord de Carbid Commissie dat ze nog niet weten of het Carbidschieten op Oudjaarsdag door zal gaan, omdat het moeilijk lijkt de Coronaregels te handhaven.

Sluiting
Om twintig over acht sluit de voorzitter de vergadering. Hij dank allen voor de deelname en spreekt de hoop uit dat we in november 2021 weer een normale jaarvergadering zullen hebben.