Nieuwsbrief HC 2-2022

Nieuwsbrief jaargang 2022 nummer 2
Secretaris: Henk Jeurink – Laan van het Kwekebos 229 – 7823KE Emmen
06 25186205 – hendrik.jeurink@gmail.com
www. noordbarge info – bankrekening hc noordbarge: NL ABNA 0252623207


Onthulling Roel de Langebank op 23 april 2022

Gea en Jannie de Lange

We kunnen terugkijken op een groot succes. Niet alleen de beide dochters met hun familie, maar ook de aanwezigen waren zeer ingenomen met de wijze waarop de commissieleden van de HC Noordbarge handen en voeten hadden gegeven aan deze gebeurtenis. De beide dochters Gea Prins uit Lochem en Jannie Brandenborg uit Diepenheim hebben volop genoten van de eer die hun vader Roel de Lange deze dag mocht ontvangen. Noordbarge, jullie worden hartelijk bedankt.

Stoetbakkendag 2022

Op 17 juni hervat Noordbarge haar traditionele viering van deze dag. In een ver verleden zijn we als commissie begonnen bekendheid te geven aan onze activiteiten door in een kraam te gaan staan. Geleidelijk aan is dat gegroeid met het overnemen van de verkoop van bruine bonen van de jammer genoeg opgeheven vrouwenvereniging in Noordbarge. Als nieuwe loot aan onze activiteiten starten we nu ook met de verkoop van ronde knieperties. Alles wordt duurder, maar we blijven schappelijke prijzen hanteren.

Ansicht van de Hondenwal

De boeken Zestig jaar bevrijding Noordbarge en het onlangs verschenen Speulkwartier, OLS III Noordbarge 1877-1985 gaan beide voor 10 euro per stuk van de hand. De bruine bonen kosten dit keer 3 euro per bakje. Voor vijftien knieperties vragen we maar 2 euro per zakje. Tenslotte hebben we nog prachtige ansichtkaarten van Noordbarge. Vijf stuks in een zakje voor slechts 1 euro. Ook onze cd en de verjaardagskalender zijn nog steeds verkrijgbaar. Vereer
ons met een bezoek die dag…


Anloo had heel lang een burgemeester uit Noordbarge

Vanaf 1860 hebben verschillende families Lambers op het adres Achter het Kanaal 1 gewoond. In 1913 kwam Geert Lambers, een nazaat van deze familie, op dit adres te wonen. In 1923 bouwde hij er een nieuw villa. Geert was getrouwd met Albertje Slomp, een dochter van burgemeester Karst Slomp van Nijeveen. Geert Lambers was houthandelaar, architect en aannemer. In het gezin werden drie kinderen geboren. Henderikus Karst 1914 – 1990 (Rieks), hij werd huisarts in Oosterhesselen. Karst Hendrikus 1915 – 1977 (Karst) hij werd burgemeester van Anloo en de jongste zoon was Eemarus Gerhardus 1918 – 1921. Karst ging na de lagere school naar de HBS in Coevorden, deed aanvullend staatsexamen B en bezocht de universiteit te Groningen. Hij studeerde af in 1943 als meester in de rechten.


Hij ging voor een jaar werken in de advocatuur bij Mr. Ten Holthe te Emmen. In 1945 volgde zijn benoeming tot adjunct-commies bij de Provinciale Griffie te Assen waar hij opklom tot hoofd 2e klasse. In 1949 werd hij benoemd tot Chef van het kabinet. Hij was tevens plaatsvervangend rechter te Assen. Hij trad in 1944 in het huwelijk met Maria Louise Burger (Marietje) uit Groningen (1919 – 2011).
Karst Lambers werd lid van de VVD en hij werd in 1950 benoemd tot burgemeester van Anloo. Het politieke landschap ging langzamerhand veranderen. In Anloo en met name het dorp Annen behaalde de NSB in de oorlog 34.5 % van de stemmen. Veelal liberale boeren waren overgestapt naar de NSB en keerden na de oorlog terug op het liberale nest. En ze deden alsof er niets gebeurd was. Er hing een sfeer van ouwe jongens krentenbrood en over het verleden werd niet meer gesproken. De PvdA en de CPN werden angstvallig buiten de deur gehouden. In 1953 kwam de PvdA met 6 zetels in de gemeenteraad, langzaam kwamen de politieke veranderingen op gang. Burgemeester Lambers die gewend was de zaken onderling te regelen en zo zijn gang kon gaan, kwam met deze houding onder vuur te liggen. Zo had hij voor de uitbreiding van de woningbouw op de Noord Es bij Annen afspraken gemaakt met een particuliere projectontwikkelaar om zo ingewikkelde procedures in de ambtenarij te ontlopen, de raad was niet ingelicht. De vlam sloeg echter in de pan toen hij in 1976 met een voorstel kwam om naast meerdere subsidies een gemeentelijke lening te verstrekken van 1 miljoen voor de bouw van een nieuwe sporthal. Er was totaal geen overleg geweest met de raad en zelfs de beide PvdA wethouders bleken niet helemaal op de hoogte te zijn.

Koninklijk bezoek met Princes Irene

Het PvdA-bestuur belegde een besloten vergadering. Uitslag: hun wethouders moesten die brutale burgemeester kort houden en er bovenop zitten. De PvdA fractie in de raad begint eindelijk de eerste verschijnselen van mondigheid te vertonen. Burgemeester Lambers, die volgens de PvdA, de raad als een gezelligheidsclubje zag, schrok van de reacties in de raad en reageerde als volgt ”nooit geen problemen, nooit geen vuiltje aan de lucht in al die 25 jaar en nu opeens steigert de raad, ik snap er niets van”. In de volgende raadsvergadering ging de PvdA alsnog akkoord met de bouw van de sporthal. De naam werd “Burgemeester Lambershal” als dank voor bewezen diensten. Eigenzinnig als hij was verschijnt hij in een raads-vergadering zonder ambtsketen, tijden veranderen moet hij gedacht hebben, maar de raad had onoverkomelijke bezwaren. De burgemeester moest naar huis om zijn ambtsketen op te halen. Karst Lambers overleed plotseling in januari 1977 in het ziekenhuis van Groningen. Toch was hij één van de langstzittende burgemeesters in Anloo, maar liefst 27 jaar vervulde hij dit ambt.

Tenslotte
Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, stelt u zich dan gerust in verbinding met onze commissieleden Geesje Gerrits [0591 640263] of Henk Jeurink [06 25186205]. We gaan op zaterdag 17 september onze wandelroute door Noordbarge o.l.v. de commissieleden Lien Harms, Jan de Vin en Henk Jeurink lopen. Ook zijn we van plan om op 8 oktober [de tweede zaterdag van die maand] onze traditie m.b.t. het houden van inloopbijeenkomsten te hervatten. In de volgende nieuwsbrief van 2022 leest u meer over beide activiteiten.