Jaarverslag 2018 – 2019 (1-10-2018 – 30-09-2019)

Het bestuur

Op de jaarvergadering op 16 november 2018 hoefden geen bestuursleden te worden ge- of herkozen, omdat niemand aftredend was. Daarmee had het bestuur in 2018-19 dezelfde samenstelling als in de twee voorgaande jaren: Onno te Nuyl (voorzitter), Sikko Boelema (secretaris), Evelien van Eken (penningmeester), Janneke Luikens (Ledenadministratie), Erna de Jonge, Lagon Latour, Sisca Boonstra, Elgar Feddema en Klaas van der Meulen (bestuursleden, met taken die voor een deel hieronder aan de orde komen).

Het bestuur heeft zes maal vergaderd. Meestal in het Terra College, maar één keer bij een bestuurslid thuis en één keer bij Ten Cate. Op één van de vergaderingen was een vertegenwoordiger van het Terra College aanwezig. Op de overige vergaderingen alleen bestuursleden. Tevens bezochten bestuursleden bijeenkomsten die door de gemeente werden georganiseerd voor de Erkend Overleg Partners.

Activiteiten

Na de jaarvergadering zijn in Noordbarge onder anderen georganiseerd het carbidschieten, de Nieuwjaarsbijeenkomst, het neut’n schiet’n, het Stoetbakken, de motortoertocht en de fietstocht. Deze activiteiten bestaan al een aantal jaren. Nieuw waren dit jaar de knutselochtend, het Sinterklaasfeest en het Kerstbloemschikken georganiseerd door de Gezelligheidscommisie. Al deze activiteiten hebben al een aantal jaren een behoorlijk aantal bezoekers gehad en zijn daarom de moeite waard om in de toekomst weer te organiseren. Er zijn vier nieuwsbrieven verschenen, waarin deze activiteiten zijn aangekondigd, en nog een aparte nieuwsbrief van de Gezelligheidscommissie.

Veel Noordbargers hebben bijgedragen aan het ophalen van oud papier. Het dagelijks openen en sluiten van de container wordt gedaan door de Boerderij en een vrijwilliger.

Het zangkoor Noordbarge heeft met enthousiasme gerepeteerd en heeft opgetreden.

De Vrouwenvereniging komt regelmatig bijeen en viert in november 2019 haar zestig jarig jubileum.

De Historische Commissie heeft hard gewerkt aan de uitgave van een boek over Noordbargers van nu en vroeger. Het boek “Noordbarge, het verhaal van zien bewoners”, werd gepresenteerd op zaterdag 12 oktober 2019 bij Ten Cate op een druk bezochte bijeenkomst.

Alle organisatoren verdienen onze complimenten. Met elkaar hebben we er een succesvol jaar van gemaakt. Hartelijk dank voor de inzet en het meedoen.

Contacten

Vanuit het bestuur was er zo nu en dan contact met de gemeente, bijvoorbeeld over kleine ergernissen, zoals het grasmaaien, achtergelaten zandhopen en de toestand van de wegen. Meestal worden deze zaken gelukkig snel opgelost na contacten van bewoners direct met de gemeente, zonder tussenkomst van het bestuur. Uit de contacten met de gemeente is het plan ontstaan om de vissteiger aan het Oranjekanaal te vernieuwen, wat inmiddels is gebeurd. De nieuwe steiger is degelijk, toegankelijk voor rolstoelers en voor vissers voldoende dichtbij het water.

Ook met Buurtsupport was er enkele keren contact. Meestal werden onze opmerkingen vlot opgepakt.

Ook met het Terra College is enkele keren overleg geweest over de plannen voor nieuwbouw en verkoop van schoolgebouwen. Het Terra College heeft op de jaarvergadering van november 2018 de plannen gepresenteerd, en laat op haar website de voortgang van de bouw zien. Het bestuur heeft er bij de directie van het Terra en de betrokken wethouder op aangedrongen bij de komende verkoop van het terrein aan de Noordbargerstraat/ Scheperstraat rekening te houden met de bewoners. Bij het schrijven van dit jaarverslag waren nog geen concrete plannen bekend voor de verkoop en daarna.

Sinds begin dit jaar worden nieuwe bewoners zoveel mogelijk welkom geheten door Geert Koffeman. Hij is hierbij wel afhankelijk van anderen, bijv. buren, om te weten waar en wanneer er nieuwe bewoners komen wonen, omdat in verband met de privacy regels dit niet meer door de gemeente wordt doorgegeven.

Carbidschieten

Evenals in voorgaande jaren heeft een groep Noordbargers het initiatief genomen om op 31 december 2018 te gaan carbidschieten. Door de hele dag liepen bezoekers af en aan en was het erg gezellig. Vertegenwoordigers van de gemeente kwamen kijken of we ons aan de regels hielden en waren tevreden. Al met al een geslaagde activiteit.

Stoetbakken

Het Stoetbakken valt sinds 2017 onder een zelfstandige stichting. Er is goed overleg met het bestuur van PBNB, via Lagon Latour, die zowel in het bestuur van PBNB als in het bestuur van de Stoetbakkenstichting zit. Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge organiseerde ook dit jaar weer het ontbijt op het Stoetbakken feest op zaterdag 15 juni. Deze keer met brood dat vers uit de oven kwam. Ondanks de regen werd het ontbijt en het hele Stoetbakkenfeest goed bezocht.

Gezelligheid

Lagon Latour en Erna de Jonge coördineren de gezelligheidsactiviteiten die helpen het contact tussen de inwoners van Noordbarge te bevorderen. Ze organiseerden het neut’n schiet’n op Tweede Paasdag en een Knutselochtend voor kinderen in oktober, een Sinterklaasfeest eind november, en een Workshop Kerststukjes Maken in december. Al deze activiteiten waren volgeboekt en succesvol. Deze activiteiten zijn ook gepland voor het komend verenigingsjaar. Daarnaast zal er een workshop vogelhuisjes maken worden georganiseerd, meer gericht op (maar niet uitsluitend voor) mannen.

Verkeer

Belanghebbenden van de Noordbargerstraat, de Ermerweg, ondernemers en Elgar Feddema namens het bestuur van Plaatselijk Belang hebben enkele jaren in een overleg met de gemeente gewerkt aan voorstellen om het verkeer door Noordbarge te ontmoedigen. De plannen voor deze maatregelen zijn in september 2019 nog eens aan de bewoners gepresenteerd. Uitvoering is gepland voor 2020.

Website www.noordbarge.info

Deze vernieuwde website bestaat nu ruim een jaar. De website wordt gevuld door een redactiecommissie, met daarin bestuursleden Klaas van der Meulen, Elgar Feddema en Sikko Boelema, fotograaf Henk Zwols en daarnaast Pieternel Schomaker en sinds kort Wim Boonstra. De website bevat allerlei praktische informatie, aankondigingen en verslagen van de activiteiten en diverse nieuwtjes en wetenswaardigheden uit Noordbarge. De website is een leuke en nuttige bron van informatie voor Noordbargers en in Noordbarge geïnteresseerden, wat blijkt uit de bezoekersaantallen.

Project JA (Jong en Actief).

In de herfst van 2017 is een aantal bestuursleden begonnen met het uitwerken van ideeën voor het plaatsen van speel- en fitnesstoestellen, met het doel jong en oud in Noordbarge meer mogelijkheden te geven om te bewegen. De werkgroep bestaat uit de bestuursleden Klaas van der Meulen, Erna de Jonge en Evelien van Eken. Op de jaarvergadering in november 2018 werd een plan gepresenteerd door de werkgroep en vertegenwoordigers van de gemeente en de leverancier. Op de vergadering werden deze plannen positief ontvangen maar na de vergadering bleken diverse Noordbargers minder enthousiast voor plaatsing van speeltoestellen dichtbij hun huis en op historische brinken. De commissie is nog actief en hoopt binnenkort met plannen te komen die op minder weerstand stuiten.

Sikko Boelema, Oktober 2019