Bestemmingsplan locatie voormalig Terra college

Bestemmingsplan

Van woensdag 20 april 2022 tot en met 31 mei 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan Emmen, Noordbarge, locatie voormalige Terracollege (identificatienummer  ‘NL.IMRO.0114.2020035-B501’) met bijbehorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.   

Dit plan zorgt ervoor dat op het perceel Noordbargerstraat 75 Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen sectie K, nummer 2799, locatie voormalige Terracollege, 12 woningen kunnen worden gebouwd. Aan het bestemmingsplan is een Beeldkwaliteitsplan gekoppeld. Hierin wordt vastgelegd hoe het plangebied moet worden ingericht en vorm moet worden gegeven.

Zienswijze bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Van woensdag 20 april 2022 tot en met 31 mei 2022 kunt u schriftelijk of digitaal uw zienswijze(n) opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak  via 140591. Uw schriftelijke zienswijze(n) kunt u sturen naar de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaaknummer 359875-2020. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

Ontwerpbesluit  hogere grenswaarde 

De Wet geluidhinder beschermt gebouwen en terreinen tegen te veel lawaai van  wegverkeer, een  spoorweg of een industrieterrein. Gebieden zijn hiervoor ingedeeld in zones. Per zone is er een voorkeursgrens en een bovengrens voor de geluidshinder bepaald. 

Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure voor de bouw van twaalf nieuwe woningen aan de Noordbargerstraat 75 in Emmen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het plan ligt binnen de geluidszone van het industrieterrein Bargermeer. Er wordt op één woning (woning nr. 5) niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai van 50 dB(A).
Om het gewenste plan vanuit de Wet geluidhinder mogelijk te maken zijn hogere grenswaarden ten gevolge van industrielawaai nodig van ten hoogste 51 dB(A). Wij mogen voor deze woning een hogere grenswaarde vast stellen. Daarom hebben wij het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden opgesteld.

U kunt dit ontwerpbesluit hogere grenswaarde en bijbehorende stukken woensdag 20 april 2022 tot en met 31 mei 2022 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen of digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze besluit hogere grenswaarde

Van woensdag 20 april 2022 tot en met 31 mei 2022 kunt u schriftelijk, mondeling of digitaal een zienswijze(n) opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Burgemeester en wethouders, postbus 30001, 7800 RA in Emmen. Vermeld hierbij wel het  zaaknummer 359875-2020 /Z2022-003457. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.