ALV 2017

Voorwoord

Welkom: WAT WILT U IN EN MET Noordbarge ?

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordbarge. Ons Noordbarge wordt gemaakt door zijn inwoners, oude en nieuwe en onze jeugd. Met elkaar vormen wij de gemeenschap waarin we willen leven, werken en wonen.

Dit jaar staat in het teken van de vraag: Wat wilt u in en met Noordbarge?

De aanleiding hiervoor is gelegen in de komende verkiezingen voor de gemeenteraad van Emmen in maart 2018.

U heeft vanaf september al de gelegenheid om op plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com uw idee te melden. Heeft u dat nog niet gedaan? Doe het alsnog!

Na de pauze presenteren we de antwoorden op deze vraag en gaan daarover met elkaar in gesprek.

De resultaten zullen we melden bij de partijen die meedoen aan de verkiezingen zodat zij weten wat wij willen en ze daarop kunnen inspelen bij de verkiezingen. Democratie ten top.

LAAT U HOREN, REAGEER EN STUUR UW WENS OF IDEE!!

Naoberschap is van groot belang zonder dat we elkaar overlopen of elkaar de les lezen. De Noordbargers doen graag mee met activiteiten om met elkaar ons Noordbarge levendig te houden.

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van de inwoners van Noordbarge. Aan de ene kant wil het bestuur samen met inwoners zorgen voor activiteiten in ons dorp en aan de andere kant zijn wij gesprekspartner (Erkende Overleg Partner EOP) met de gemeente. Voorop staat dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid in Noordbarge.

Veel activiteiten worden georganiseerd door aparte groepen, Oud papier ophalen, Historische Commissie, Stoetbakken Commissie, Carbidschieten, Fietsen, Zangkoor, etc hulde aan ieder die zich inzet en meedoet. Ons dorp staat er goed voor en dat moet zo blijven.

Wonen in Noordbarge kan alleen maar als we allemaal samen meedoen aan de leefbaarheid in Noordbarge en de oude naoberschap in ere houden.

Meedoen met elkaar in Noordbarge is het belangrijkste wat ons voor ogen moet staan om ons mooie dorp leefbaar te houden. Gelukkig is (bijna) iedereen in Noordbarge lid van Plaatselijk Belang. Kent iedereen zijn buren en de buren daarnaast? Doen we weleens samen mee aan een activiteit in Noordbarge?

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge hoopt u allemaal te ontmoeten op de jaarvergadering op vrijdagavond 17 november 2017 of een volgende bijeenkomst of feest in Noordbarge.

Onno te Nuyl

Voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge

Agenda

op vrijdag 17 november 2017.

Aanvang 19.30 uur.

In het Terra aan de Huizingsbrinkweg.

– Opening door de voorzitter.

– Verslag jaarvergadering 18 november 2016, zie deze Naoberpraot.

– Jaarverslag 2016 – 2017, zie deze Naoberpraot.

– Resultaten 2016 – 2017, wordt uitgedeeld.

– Verslag van de kascommissie.

– Decharge penningmeester en bestuur.

– Benoemen kascommissie.

– Bestuurssamenstelling:

Te benoemen:           Sikko Boelema, secretaris vanaf december 2016

Lagon Jeuring, lid vanaf december 2016

Erna de Jonge, lid vanaf december 2016

Herkiesbaar is:         Janneke Luikens

– Pauze

– Programma: Uitslag enquête: Wat wilt u in en met Noordbarge? met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2018

– Sluiting om ongeveer 22.30 uur

verslag  jaarvergadering 2016
lees het verslag hier

Jaarverslag van de secretaris

Het bestuur

Aan het begin van de jaarvergadering op 18 november 2016 bestond het bestuur nog uit Sisca Boonstra en Janneke Luikens. Op de jaarvergadering werd Onno te Nuyl herkozen en werden Evelien van Eken, Klaas van de Meulen en Elgar Feddema verkozen tot lid van het bestuur door de leden. Evelien werd penningmeester, de rest van de functies zou op de eerstvolgende bestuursvergadering verdeeld worden. Omdat de vereniging nog niet aan het minimum van zeven bestuursleden voldeed werd door de ledenvergadering mandaat gegeven om het bestuur verder uit te breiden. Deze uitbreiding kan dan in de volgende ledenvergadering worden bevestigd.

In de weken na de jaarvergadering hebben zich aangemeld als belangstellende voor een bestuursfunctie: Erna de Jonge, Lagon Latour en Sikko Boelema. Daarmee bestaat het bestuur uit negen leden, en wordt voldaan aan de vereisten van de statuten. Op de eerste bestuursvergadering in december 2016 heeft het bestuur afgesproken dat Onno te Nuyl als voorzitter zal fungeren en Sikko Boelema als secretaris.

Klaas van der Meulen houdt zich binnen het bestuur bezig met onderwerpen rond de WMO, Domotica, en het overleg met Sedna. Lagon Latour verzorgt de link met het Stoetbakken en Elgar Feddema zit in het overleg over de verkeersproblematiek namens het bestuur.

Het bestuur heeft zevenmaal vergaderd. Bij enkele bijeenkomsten zijn anderen aanwezig geweest zoals de Stoetbakken Commissie en de Historische Commissie. Tevens hebben bestuursleden bijeenkomsten bijgewoond die werden georganiseerd voor de EOP’s. Op 19 oktober 2017 vond het tweejaarlijks overleg met B en W plaats, waar onder anderen werd gesproken over het carbidschieten, de verkeersproblematiek, windmolens, criminaliteit en veiligheid, en plannen van het Terra College.

Activiteiten

Na de jaarvergadering zijn in Noordbarge onder anderen georganiseerd het carbidschieten, de Nieuwjaarsbijeenkomst, het neut’n schiet’n, de Stoetbakkendagen en de fietstocht. Al deze activiteiten hebben een behoorlijk aantal bezoekers gehad en zijn daarom de moeite waard om in de toekomst weer te organiseren. Er zijn enkele nieuwsbrieven verschenen, en de Naoberpraot is uitgegeven kort voor de Jaarvergadering. Veel Noordbargers hebben bijgedragen aan het ophalen van oud papier. Het zangkoor Noordbarge heeft met enthousiasme gerepeteerd en heeft opgetreden. Alle organisatoren verdienen onze complimenten. Met elkaar was het een succesvol jaar. Hartelijk dank voor de inzet en het meedoen.

Carbidschieten

Evenals in voorgaande jaren heeft een groep Noordbargers het initiatief genomen om op 31 december te gaan carbidschieten. Het bestuur heeft dat ondersteund. Deze actie is zogenaamd ‘melding plichtig’ bij de gemeente. Deze melding is door de initiatiefnemers gedaan. Een inwoner van Noordbarge is, evenals in voorgaande jaren, ook nu naar de rechter gestapt met het doel de toestemming van de gemeente voor het carbidschieten midden in Noordbarge tegen te houden. Dit leidde ertoe dat het carbidschieten naar de rand van Noordbarge verplaatst zou worden. Op het laatste moment werd er toch toestemming te geven om, onder voorwaarden, in het centrum van Noordbarge, op het Stoetbakken terrein, carbid te schieten.

Inmiddels ligt er voorstel van B&W bij de gemeenteraad voor een wat ruimere APV. Als de raad dit eind oktober aanneemt is carbidschieten op het Stoetbakken terrein mogelijk. Het bestuur steunt dan ook de carbid commissie als die dat ook wenst, maar realiseert zich dat dit voor enkele bewoners enige overlast kan geven.

Windmolens N34

De gemeenteraad heeft eerder besloten dat er bij de N34 zeven molens geplaatst dienen te worden met een tiphoogte van 149 m. In een werkgroep (“platform”) vindt overleg plaats tussen de exploitanten en omwonenden. Onder anderen door plannen van de exploitanten om hogere windmolens te plaatsen, verloopt dit overleg zeer moeizaam.

Overleg voor de toekomstige afwikkeling van verkeer rond en in Noordbarge

Belanghebbenden van de Noordbargerstraat, de Ermerweg en ondernemers hebben in een overleg met de gemeente gewerkt aan voorstellen om het verkeer door Noordbarge te ontmoedigen. De doelstelling van deze werkgroep is: Het geringste aantal verkeersbewegingen door Noordbarge; en het geringste aantal bewoners dat daarmee wordt geconfronteerd. Overleg heeft plaats gevonden om verkeersmaatregelen te bedenken rond Emmen en op de Nieuw-Amsterdamsestraat en de Ermerweg   voor een verdere verlaging met zo mogelijk 2.900 voertuigbewegingen, rekening houdend met de reconstructie bij de Klinkmolenbrug en het effect daarvan.

Op 20 september zijn op een inloopavond de mogelijke maatregelen gepresenteerd: Verkeer remmende veranderingen op de Nieuw-Amsterdamsestraat en de Ermerweg. Aanwezigen hebben daarop via een anonieme enquête hun voorkeuren kenbaar gemaakt.

Sikko Boelema

Oktober 2017


Heeft u een klacht?

Heeft u een melding of vraag aan de gemeente over de openbare ruimte, zoals over uw straat, het plantsoen bij u in de buurt, speelvoorzieningen, openbaar groen, verkeerslichten, parkeerautomaten, vervuiling openbare wegen, bruggen en tunnels, graffiti en gladheid-bestrijding. Dan kunt u uw vraag of melding kwijt bij de gemeente Emmen. Ook voor aanhoudende overlast, zoals drugsgebruik, dealen, lastige buren of (hang)jongeren kunt u contact opnemen, zelfs als u overlast heeft van dieren die in de vrije natuur leven.
Bel dan de gemeente Emmen nummer 14 0591 of via www.emmen.nl

Storingen:
• Storingen openbaar gebied grijs en groen 14 0591
• Storingen gas en elektriciteit gasenstroomstoringen.nl 0800 – 9009
• Storingen televisie, radio, internet, telefoon uw eigen provider
• Storingen watervoorziening wmd.nl/water-thuis/storingen 0592 85 45 45
• Meldingen reiniging Area Reiniging areareiniging.nl 0591-571080

Direct hulp nodig?
Ondervindt u acute overlast waarbij u direct hulp nodig heeft, dan kunt u de politie bellen, telefoonnummer: (0900) 8844.

Blad in de herfst
De herfst is weer begonnen en op diverse plaatsen begint het blad van de bomen te vallen. De gemeente Emmen wil net als u het gemeenteblad opruimen.

EMCO is in Noordbarge verantwoordelijk voor het opruimen van het blad. Wekelijks komt EMCO vegen en opruimen. Het blad kunt u in het openbaar gebied vegen. Dit mag in de berm of in het gemeente gazon. Ook mag het blad in de groene container. Daarnaast is het mogelijk om onbeperkt tuinafval (waaronder blad) kosteloos naar de Milieustraat van Area Reiniging te brengen.