Noordbarge! groen, mooi & veilig

Het oudste esdorp van Drenthe (en misschien wel Nederland)

Aandachtspunten

Plaatselijk Belang Noordbarge is op velerlei terrein actief. Zowel binnen de wijk als daarbuiten. Ook op organisatorisch terrein en op verenigingsniveau:

project JA en speeltoestellen

In 2017 wordt in de bestuursvergaderingen van PBNB gesproken over het ontbreken van speelvoorzieningen in Noordbarge. Erna de Jonge en Evelien van Eken beginnen met Project JA. Dat betekent betekent Jong Actief. Een van de speerpunten wordt het onderzoeken van de mogelijkheid om enkele speeltoestellen in Noordbarge te plaatsen. Klaas van der Meulen sluit zich aan en er wordt een plan gemaakt. In 2018 wordt hard gewerkt om het plan ten uitvoer te brengen. Behalve naar speeltoestellen voor de jeugd wordt er nu ook gekeken naar fitnesstoestellen die ook voor ouderen geschikt zijn. Er wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijk geschikte locaties en er is overleg met de gemeente. Binnenkort zult u hier ongetwijfeld meer van horen.

nieuwe website

Het zal ergens in 2016 zijn geweest. Ineens bereikten ons signalen dat de website van Plaatselijk Belang Noordbarge een wat verouderde indruk maakte. Zowel de vorm als de inhoud waren toe aan een update. Elgar Feddema kwam met de eerste plannen tot herziening. Het zou zo kunnen of zo. Voorzichtig werden er contacten gelegd met websitemakers. In de vergadering van Plaatselijk Belang werd het een keer of wat besproken. In 2018 werden de plannen concreet. Samen met Klaas van der Meulen ging Elgar Feddema aan de slag. Na lang dubben en vergelijken kwam WiesWies uit Sleen uit de bus als websitebouwer. Dit bedrijf heeft heel veel ervaring met het maken van dorpswebsites. Het resultaat heeft u onder ogen.

nieuw logo

In 2016 werd voor het eerst gesproken over onze uitstraling naar buiten. Al snel kwam het oude logo ter sprake. Dat zou toch wel eens aan vervanging toe zijn. Na het een paar keer besproken te hebben, kwam een gesprek met grafisch ontwerper Jan van der Voo op gang. Dat resulteerde in de presentatie van het nieuwe logo in 2018.

leefbaarheid

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van de inwoners van Noordbarge. Aan de ene kant wil het bestuur samen met inwoners zorgen voor activiteiten in ons dorp en aan de andere kant zijn wij gesprekspartner (Erkende Overleg Partner EOP) met de gemeente. Voorop staat dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid in Noordbarge. Leefbaarheid en naoberschap staat hoog in ons vaandel.

activiteiten

Veel activiteiten worden georganiseerd door aparte groepen, Oud papier ophalen, Historische Commissie, Stoetbakken Commissie, Carbidschieten, Fietsen, Zangkoor, etc hulde aan ieder die zich inzet en meedoet. Ons dorp staat er goed voor en dat moet zo blijven.

windmolens N34

Het bestuur heeft kennisgenomen van de plannen omtrent windmolens, maar het bleek dat dit onderwerp niet echt leeft in Noordbarge. De voorzitter heeft op eigen titel alle relevante bijeenkomsten in dit dossier bezocht en bij de gemeenteraad ingesproken. Begin 2016 hebben een aantal leden woonachtig aan de Bargerkampenweg en Achter het Kanaal inspraakavonden bijgewoond. Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten dat er 7 molens geplaatst dienen te worden met een tiphoogte van 149 m.

parkeerplaatsen Schapenveenweg

De (vorige) gemeenteraad had besloten voor de opening van de nieuwe dierentuin, op de Noordbargeres, ten minste 1000 parkeerplaatsen aan te leggen. Eind januari 2016 kwam wethouder Van der Weide ons vertellen dat de gemeente deze toezegging was vergeten en dat er nu direct 1000 parkeerplaatsen langs de Schapenveenweg moesten komen. Wat wij daarvan vonden? Het bestuur heeft zich toen op het standpunt gesteld dat, als dit moet (we kunnen het niet tegenhouden) wij niet willen dat de (met 1500 P zuid) 2.500 auto’s aan het eind van de middag allemaal over de Ermerweg door Noordbarge vertrekken.

verkeersluw Noordbarge

De provincie Drenthe en de gemeente Emmen willen de aansluiting van de Rondweg op de N34 wijzigen. In het voorjaar van 2015 zijn hierover in werkbijeenkomsten plannen gepresenteerd waaraan het bestuur heeft deelgenomen cq bijgedragen. Volgens een model van deskundigen zouden deze wijzigingen (toen was sprake van uitvoering voor 2020) leiden tot een toename van het aantal verkeersbewegingen op de Ermerweg van ca 6.000 tot 11.000 per dag. Het bestuur had en heeft het standpunt dat dit onacceptabel is. Deskundigen zagen maar één oplossing en dat is een knip in de Ermerweg. Zie ook hetgeen is verteld op de jaarvergadering in 2015.

proef met de knip

Alle ontwikkelingen hebben geleid, na overleg met het bestuur en belanghebbenden, tot de situatie dat de gemeente een proef van 4 maanden heeft uitgevoerd met de knip in de Ermerweg. Voor, tijdens en na deze vier maanden zijn op meerdere plaatsen tellingen uitgevoerd van het aantal verkeersbewegingen. Eind september 2016 was e.e.a. nog niet gereed. In grote lijnen blijkt dat tijdens de proefperiode het aantal auto’s over de Ermerweg ongeveer is gehalveerd tot ruim 3.000 (i.p.v. de 6.000 uit de nulmeting en de verwachtte 11.000 uit he eerder genoemde model), maar dat al deze auto’s wel door de Noodbargerstraat rijden, hetgeen voor deze straat een ruime verdrievoudiging is van het aantal auto’s, en extreem meer bussen en vrachtauto’s.

opknapbeurt Siebrandsbrug

Inmiddels is de Siebrandsbrug opgeknapt. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar het resultaat mag er zijn.

project duofiets

Dat niet alles direct een groot succes wordt bewijst het project Duofiets. Kern van het project: vrijwilligers rijden met mensen die wat minder mobiel zijn een leuk tochtje op een duofiets en dat met enige regelmaat, bijvoorbeeld eens per drie of vier weken. Wat eraan voorafging: op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordbarge in november 2015 kondigde voorzitter Onno te Nuyl aan dat er ruimte was voor leuke dingen voor Noordbargers. Ik dacht gelijk aan een duofietsproject. In mijn vorige woonplaats Sleen is een stichting die zeven van dit soort fietsen onder haar hoede heeft; in Sleen zelf rijden er maar liefst drie. De volgende stap was het formeren van een werkgroep en een plan opschrijven dat aan Plaatselijk Belang is voorgelegd. Plaatselijk Belang ging akkoord. Bij de gemeente hadden we alvast subsidie aangevraagd. Enkele werkgroepleden hebben op Stoetbakkendag een in Sleen geleende duofiets gepresenteerd, proefritjes met belangstellenden gemaakt en informatie verstrekt aan wie meer wilde weten. Dat leverde drie deelnemers en zes vrijwilligers op. Een aardig begin maar niet voldoende om zelf een fiets aan te schaffen. Inmiddels had de gemeente een subsidie voor een duofiets toegezegd. Hoewel er nog te weinig deelnemers waren zijn we toch maar begonnen te rijden met een fiets die we leenden van Holdert. Misschien, zo was ons idee, dat gaandeweg meer deelnemers zich zouden aanmelden wanneer ze door de straten in Noordbarge er één zagen rijden of van het project hoorden. Dat is vooralsnog niet gebeurd en daarom blazen we het project (voorlopig) af. Het goede nieuws is dat de vrijwilligers zich bereid hebben verklaard om te blijven rijden met de aangemelde deelnemers. Dus, al hebben we nu niet zelf een eigen duofiets, toch is er in Noordbarge een bescheiden start gemaakt met het duofietsen. Mochten zich in de toekomst toch een aanzienlijk aantal mensen voor de duofiets melden, dan pakken we de draad direct weer op. Klaas van der Meulen (klaas.meulen@gmail.com), mede namens de werkgroepleden Annie Boels, Harmannus Euving, Thea te Nuyl en Ireen Waalkens.